Εντυπωσιακή παράταση της επιβίωσης ασθενών με HER2

Εντυπωσιακή παράταση της επιβίωσης ασθενών με HER2 - θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού με την προσθήκη της περτουζουμάμπης
( Ελένη Γαλάνη, παθολόγος - ογκολόγος MD, PhD, αναπληρώτρια διευθύντρια, Νοσοκομείο Metropolitan
 
Δημοσίευση: Δεκέμβριος 2014
 
Ο συνδυασμός περτουζουμάμπης με τραστουζουμάμπη και δοσεταξέλη προσφέρει σημαντική παράταση στη συνολική επιβίωση ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης Cleopatra, που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας, στη Μαδρίτη. 
Οι ασθενείς με HER2 - θετικό καρκίνο του μαστού, που έλαβαν περτουζουμάμπη με τραστουζουμάμπη και δοσεταξέλη, έζησαν 15,7 μήνες περισσότερο, από εκείνες που είχαν πάρει μόνο τραστουζουμάμπη και χημειοθεραπεία.
Η μελέτη ανέδειξε ότι με το τριπλό αυτό σχήμα η διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών ανήλθε σε 56,5 μήνες, έναντι 40,8 μηνών με το σχήμα τραστουζουμάμπη - δοσεταξέλη, p<0.0001, HR:0,68, 95% CI=0.58, 0.80. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης, που έχει ποτέ παρατηρηθεί στον μεταστατικό καρκίνο του μαστού.
 
Η μελέτη CLEOPATRA (clinical evaluation of pertuzumab and trastuzumab) είναι μία διεθνής, τυχαιοποιημένη, φάσης III, διπλή, τυφλή μελέτη, η οποία αξιολογεί την προσθήκη περτουζουμάμπης στη θεραπεία με τραστουζουμάμπη και δοσεταξέλη. Συγκεκριμένα, 808 ασθενείς με HER2 - θετική νόσο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν, είτε το συνδυασμό περτουζουμάμπη με τραστουζουμάμπη και δοσεταξέλη, είτε τραστουζουμάμπη με δοσεταξέλη με εικονικό φάρμακο. Οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία για τον HER2 - θετικό, μεταστατικό καρκίνο του μαστού ή είχαν HER2 - θετικό μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ο οποίος είχε υποτροπιάσει μετά από προηγούμενη επικουρική ή εισαγωγική θεραπεία. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, ενώ δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση και το προφίλ ασφάλειας του τριπλού συνδυασμού.
 
Ο συνδυσμός περτουζουμπάμπης, τραστουζουμάμπης και δοσεταξέλης ήταν καλά ανεκτός, χωρίς σημαντικές διαφορές από τις αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες του διπλού συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένης και της μακροχρόνιας καρδιακής ασφάλειας. Η επιβίωση ελεύθερη υποτροπής της νόσου ήταν 6,3 μήνες μεγαλύτερη στην ομάδα των ασθενών που έλαβε περτουζουμάμπη. Η ομάδα των ασθενών που έλαβε το προς μελέτη φάρμακο είχε επιβίωση ελεύθερη υποτροπής της νόσου 18,7 μήνες, ενώ στην ομάδα που δεν έλαβε περτουζουμάμπη το αντίστοιχο διάστημα ήταν 12,4 μήνες, p<0.0001, HR:0,68, 95% CI=0.58, 0.80. Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου, ή θανάτου, μειώθηκε κατά 32% στους ασθενείς που έλαβαν το τριπλό σχήμα, έναντι των ασθενών που ακολούθησαν θεραπεία με το διπλό σχήμα, p=0.0002, HR:0.68 95%CI=0.56, 0.84. Γνωρίζουμε σήμερα ότι περίπου στο ένα πέμπτο των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην επιφάνεια των νεοπλασματικών κυττάρων υπερεκφρά- ζεται ο υποδοχέας HER2. Αυτή η υπερέκφραση έχει ως αποτέλεσμα επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά της νόσου, αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης μεταστάσεων και γενικά μειωμένη συνολική επιβίωση. Η περτουζουμάμπη είναι ένα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο συνδέεται σε ένα ξεχωριστό επίτοπο του HER2 (υπο περιοχή ΙΙ, domain II), αναστέλλοντας τη σύζευξη (ή «διμερισμό») του HER2 υποδοχέα με άλλους HER υποδοχείς (EGFR/HER1, HER3 και HER4), μία διαδικασία, η οποία πιστεύεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και επιβίωση του όγκου. Έχει αποδειχτεί ότι συνδυάζοντας αναστολείς του διμερισμού του HER2 με άλλες στοχευμένες αντl-HER2 θεραπείες, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη αναστολή της μεταγωγής του αυξητικού σήματος με αποτελέσματα καταστροφικά για το καρκινικό κύτταρο.
 
Οι μηχανισμοί δράσης της περτουζουμάμπης και της τραστουζουμάμπης εκτιμάται ότι είναι συμπληρωματικοί, καθώς οι δύο θεραπείες προσδένονται στον HER2 υποδοχέα, αν και σε διαφορετικά σημεία. Δεδομένου ότι η περτουζουμάμπη και η τραστουζουμάμπη συνδέονται σε διαφορετικούς επιτόπους του HER2 και έχουν συμπληρωματικούς μηχανισμούς δράσης, προκλινικές μελέτες έδειξαν συνεργική δράση των παραγόντων, όταν αυτοί χορηγήθηκαν σε συνδυασμό. Η περτουζουμάμπη σε συνδυασμό με τραστουζουμάμπη και δοσεταξέλη έλαβε έγκριση από τον ΕΜΑ το Μάρτιο του 2013 για τη θεραπεία ασθενών με HER2 - θετική μεταστατική νόσο, ή με ανεγχείρητη τοπική υποτροπή. Το φάρμακο είναι διαθέσιμο σήμερα και στη χώρα μας
 
Πηγή: http://www.thedoctor.com.gr , τεύχος 16