Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά

 
•«Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom»
«Waldenstrom’s macroglobulinemia» 
M.A. Dimopoulos , E.Galani ,C. Matsouka. 
Hematology/Oncology Clinics of North America. 1999, 13:1351-1366
 
Παρουσιάστηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στη μακροσφαιριναιμία Waldenstrom. Περιγράφτηκαν αναλυτικά τα κλινικά συμπτώματα, τα εργαστηριακά ευρήματα και η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
 
•«Τυχαιοποιημένες μελέτες εισαγωγικής και επικουρικής χημειοθεραπεία
στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης». 
«Randomized trials of adjuvant and neoadjuvant chemotherary in bladder». 
M.A. Dimopoulos, E.Galani. 
Seminars in Urologic Oncology. 2001 Feb; 19(1): 59-65. Review.
 
Πρόκειται για ανασκόπηση προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών που εξέτασαν το ρόλο της επικουρικής και της εισαγωγικής χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση του διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστης.
 
•«Θεραπεία της Μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom με Θαλιδομίδη.»
«Treatment of Waldenstrom’s Macroglubinemia With Thalidomide». 
M.A. Dimopoulos, A. Zomas, NA Viniou, V Grigoraki, E Galani, C Matsouka,   O. Economou, N. Anagnostopoulos, and P.Panayiotidis. 
Journal of Clinical Oncology. 2001 Aug 15; 19(16):3596-601 
 
Παρουσίαση προοπτικής κλινικής μελέτης φάσεως ΙΙ που εκτιμά την δραστικότητα της θαλιδομίδης στη θεραπεία της μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom.
 
•«Συνδυασμός της Θαλιδομίδης με τη Δεξαμεθαζόνη για τη θεραπεία του
ανθεκτικού Πολλαπλού Μυελώματος». 
«Thalidomide and dexamethazone combination for refractory multiple myeloma». M.A. Dimopoulos, K. Zervas, G. Kouvatseas, E. Galani, V. Gricoraki, Ch. Kiamouris, E. Vervessou, E. Samantas, Ch. Papadimitriou, O. Economou, D. Gika, P.Panagiotidis, I. Christakis & N. Anagnostopoulos.
Annals of Oncology 2001 Jul 12(7):991-5
 
Πρόκειται για κλινική προοπτική μελέτη φάσεως ΙΙ που εκτιμά τη δραστικότητα του συνδυασμού θαλιδομίδης με δεξαμεθαζόνη στη θεραπεία του ανθεκτικού μυελώματος. 
 
•«Συσχέτιση της in vitro χημειοευαισθησίας με την κλινική ανταπόκριση στη 
χημειοθεραπεία ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών και καρκίνο του μαστού». «Correlation of in vitro Cytotoxicity and Clinical Response to Chemotherapy in Ovarian and Breast Cancer Patients». 
G. Agiostratidou, I. Sgouros, E. Galani, A. Voulgarι, N. Chondrogianni, E. Samantas, M.A. Dimopoulos, D. Skarlos and E. Gonos. 
Anticancer Research 2001 Jan-Feb: 21(1A): 455-9.
 
Πρόκειται για εργαστηριακή έρευνα με σκοπό τη δημιουργία ενός in vitro μοντέλου πρόβλεψης της in vivo χημειοεθαισθησίας και χημειοανθεκτικότητας στα κυτταροστατικά φάρμακα σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. (Στη δημοσίευση υπάρχει η διευκρίνηση ότι οι τρεις πρώτοι συγγραφείς έχουν προσφέρει ισότιμα στην διεκπεραίωση της μελέτης).
 
•«Προοπτική μελέτη της αναπνευστικής λειτουργίας ασθενών που λαμβάνουν
χημειοθεραπεία με πακλιταξέλη και καρβοπλατίνη».
«A Prospective Study of Pulmonary Function in Patients Treated with Paclitaxel and Carboplatin». 
Ioanna Dimopoulou, Heleni Galani, Urania Dafni, Anastasia Samakovli, Charis Rousos, Meletios A Dimopoulos
Cancer 2002 Jan 15, (94) 2:452-458
 
Πρόκειται για μια προοπτική κλινική μελέτη φάσεως ΙΙ η οποία εξετάζει εάν η θεραπεία με συνδυασμό πακλιταξέλης και καρβοπλατίνης επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία.
 
•«Συσχέτιση της έκφρασης των γονιδίων MDR-1, nm23-H1 και Sema E με τα
παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά και την κλινική έκβαση των ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών και με καρκίνο του μαστού». 
«Correlation of MDR-1, nm23-H1 and Sema E gene expression with histopathological findings and clinical outcome in ovarian and breast cancer patients». Eleni Galani, Joseph Sgouros, Chariklia Petropoulou, Jim Janninis, Gerasimos A ravantinos, Dionisia Dionisiou-Asteriou, Demosthenis Skarlos and Efstathios Gonos.
Anticancer Research 2002 Jul-Aug 22(4):2275-80
 
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης και συσχετίστηκε η έκφρασή τους τόσο με τα παθολογιανατομικά χαρακτηριστικά, όσο και με την ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και την κλινική έκβαση.
 
•«Ποιότητα ζωής. Είναι σημαντική;»
«Quality of life. Is it meaningful?». 
CB Steer, GM Marx, E Galani, PG Harper, D Kayat. 
Journal of Clinical Oncology 2002, Jul 20(13):2915-2917. 
(Άρθρο σύνταξης-Editorial)
 
Πρόκειται για άρθρο που εστιάζει στην ποιότητας της ζωής των ασθενών με  μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονος. Άρθρο σύνταξης στο επίσημο περιοδικό της Αμερικάνικης Εταιρίας Ογκολόγων
 
•«Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονος: υψηλός ρυθμός ανάπτυξης,
μεγάλη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Ιδανικό μοντέλο για εντατικοποιημένη χημειοθεραπεία;»
«Small-cell lung cancer, high growth rate, high response rate to chemotherapy. Ideal for high-dose chemotherapy?». 
E Galani, P A Ellis, P G Harper.
Journal of Clinical Oncology 2002, Oct 20(19): 3941-3. (Άρθρο σύνταξης-Editorial)
 
Η δημοσίευση αυτή αποτελεί ανασκόπηση και σχολιασμό του ρόλου της εντατικοποιημένης χημειοθεραπείας στη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος. Πρόκειται για άρθρο σύνταξης στο επίσημο περιοδικό της Αμερικάνικης Εταιρίας Ογκολόγων
 
•«Το Ψευδομύξωμα του περιτοναίου. Η αμφιλεγόμενη νόσος».
«The pseudomyxoma peritonei. The controversial disease». 
E Galani, G Marx, C Steer, G Culora, PG Harper. 
International Journal of Gynecological Cancer 2003, Aug 13: 1-6
 
Παρουσιάζεται μια ανασκόπηση του ψευδομυξώματος του περιτοναίου. Περιγράφονται οι ιστολογικοί τύποι, οι κλινικές εκδηλώσεις, η διάγνωση, η θεραπεία και η πρόγνωση του ψευδομυξώματος του περιτοναίου.
 
•«Αξιολόγηση των τύπων Cockroft-Gault, Jelliffe  και Wright στην εκτίμηση
της νεφρικής λειτουργίας ηλικιωμένων ασθενών».
«Evaluation of the Cockroft-Gault, Jelliffe and Wright formulae in estimating renal function in elderly cancer patients». 
GM Marx, GM Blake, E Galani, CB Steer, SE Harper, KL Adamson, DL Bailey, PG Harper. 
Annals of Oncology. 2004 Feb;15(2):291-5
 
Πρόκειται για συγκριτική μελέτη των τριών μη επεμβατικών μεθόδων με το ραδιενεργό νεφρόγραμμα στην εκτίμηση της νεφρικής κάθαρσης των ηλικιωμένων.
 
•«Μη Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονος στους Ηλικιωμένους».
«Non-Small Lung Cancer in Elderly».Paris Makrantonakis, Eleni Galani, Peter G Harper. 
The Oncologist. 2004;9(5):55-6
 
Η εργασία αυτή αποτελεί ανασκόπηση των κλινικών μελετών που εστιάζουν στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονος στους ηλικιωμένους ασθενείς.
 
•«Εβδομαδιαία χορήγηση θεραπείας με trastuzumab και πακλιταξέλης στον
μεταστατικό καρκίνο του μαστού και ανάλυση της δραστικότητας με βάση το HER 2 ανοσοφαινότυπο και τη γονιδιακή έκφραση»
«Weekly trastuzumad and paclitaxel therapy for metastatic breast cancer with analysis of efficacy by HER 2 immunophenotype and gene amplification».
Eleni Galani, MD, and Paul A Ellis, MD, FRACP, Guy;s Hospital London UK
Women’s Oncol Rev 2002; 2:177-8
 
Η εργασία αυτή αποτελεί σχόλιο της πρωτότυπης μελέτης των Seidman et al. (JCO 2001; 19:2587) που εξετάζει το ρόλο της εβδομαδιαίας χορήγησης του trastuzumab και της πακλιταξέλης για θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού με βάση τη μέθοδο ελέγχου της έκφραση του ογκογονιδίου HER 2.
 
•«Ψευδομύξωμα του Περιτοναίου». 
Ελένη Γαλάνη
Βήμα Κλινικής Ογκολογίας. Τόμος 2, τεύχος 2
 
Παρουσιάζεται μια ανασκόπηση του ψευδομυξώματος του περιτοναίου. Περιγράφονται οι ιστολογικοί τύποι, οι κλινικές εκδηλώσεις, η διάγνωση, η θεραπεία και η πρόγνωση του ψευδομυξώματος του περιτοναίου.
 
•«Μονοκλωνική Γαμμοπάθεια Ακαθόριστης Σημασίας σε ασθενείς με
συμπαγείς κακοήθειες. Επιδράση της χημειθεραπείας στη μονοκλωνική πρωτείνη». 
«Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) in patients with solid tumors: effects of chemotherapy on the monoclonal protein».
Anagnostopoulos A, Galani E, Gika D, Sotou D, Evangelopoulou A, Dimopoulos MA. 
Ann Hematol. 2004 Jul 23
 
Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η συχνότητα της Μονοκλωνικής Γαμμοπάθειας Ακαθόριστης Σημασίας σε ασθενείς με συμπαγείς κακοήθειες και η επίδραση της χημειοθεραπείας στη μονοκλωνική πρωτεΐνη.
 
 
•«Χορήγηση χημειοθεραπείας για καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Εμπειρία 18 ετών από πέντε πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Λονδίνου».
«Chemotherapy for breast cancer during pregnancy: An 18-year experience from five London teaching hospitals». 
Alistair Ring,  Ian Smith,  Alison Jones,  Catherine Shannon, Eleni Galani, Paul Ellis. Breast Unit, Royal Marsden Hospital, London,UK, Royal Free Hospital, London,UK, Guy's Hospital, London,UK
Journal of Clinical Oncology. 2005 Jun 20;23(18):4192-7
 
Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη των ασθενών με καρκίνο του μαστού οι οποίες έλαβαν χημειοθεραπεία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε πέντε πανεπιστημιακά  Ογκολογικά νοσοκομεία του Λονδίνου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών που έχει περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
•«Οικογενής καρκίνος εκ γενετικών κυττάρων. Ένα νέο σύνδρομο»;
«Familial Female and Male Germ Cell Cancer. A new Syndrome»?
Eleni Galani MD1, Christos Alamanis MD2, Meletios A Dimopoulos MD1
1Department of Clinical Therapeutics, Alexandra Hospital, Medical School, Greece
21rst Urological Department, Laiko Hospital, Medical School, Athens, Greece
Gynecologic Oncology.2005 Jan;96(1):154-5.
 
Ανακοινώνεται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση οικογενούς καρκίνου εκ γενετικών κυττάρων και ανασκοπείται η σχετική βιβλιογραφία.
 
•«Responses of human T cells to peptides flanking the tandem repeat and
overlapping the signal sequence of MUC1».
«Correa I, Plunkett T, Coleman J, Galani E, Windmill E, Burcell JM, Taylor-Papadimitriou J».
Int J Cancer. 2005 Jul 10;115(5):760-8
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας για την οποία έλαβα την υποτροφία από την ευρωπαϊκή εταιρία παθολόγων ογκολόγων.
 
•«Αντιδράσεις υπερευαισθησίας στην καρμποπλατίνα»
«Carboplatin hypersensitivity reactions: a single institute experience».
Zorzou MP, Efstathiou E, Galani E, Bozas G, Kastritis E, Papadimitriou C, Dimopoulos MA, Bamias A».
J Chemother. 2005 Feb;17(1): 104-10
Στην εργασία αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των αντιδράσεων υπερευαισθησίας που μπορεί να παρουσιάσουν οι ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία με καρμποπλατίνα.
 
•«Συσχέτιση της έκφρασης του MDR1 και του CA125 στον καρκίνο των
Ωοθηκών»
«Correlation of MDR1 expression and CA125 in ovarian cancer».
Galani E, Skarlos D, Sgouros J, Litos M, Gonos E, Dionyssiou-Asteriou A.
In Vivo.2005 Jul-Aug;19(4): 797-800
 
Παρουσιάζεται η πρότυπη εργασία προσδιορισμού του γονιδίου MDR1 με τη μέθοδο RT-PCR και τη συσχέτισή του με τον καρκινικό δείκτη CA125, η οποία αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής
 
 
•«Δερματικές μεταστάσεις στο τριχωτό της κεφαλής και χρήση συστημάτων
ψυχρής θεραπείας για την αποφυγή αλωπεκίας σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία».
«Scalp metastases and scalp cooling for chemotherapy-induced alopecia prevention».
Christodoulou C, Tsakalos G, Galani E, Skarlos DV.
Ann Oncol. 2006 Feb;17(2):350. Epub 2005 Sep15
 
Στην εργασία αυτή μελετήθηκε  εάν η εφαρμογή ψυχρής θεραπείας του τριχωτού της κεφαλής για την αποφυγή αλωπεκίας σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία αυξάνει την επίπτωση δερματικών μεταστάσεων στο τριχωτό της κεφαλής. 
 
 
•«Gemcitabine and Oxaliplatin followed by paclitaxel and carboplatin as first
line therapy for patients with suboptimally debulked , advanced epithelial ovarian  cancer. A phase II trial of sequential doublets. The GO-First Study».
Sreer C, Chrystal K, Cheong K, Galani E, Marx G, Strickland AH, Yip D, Lofts F, Gallagher C, Thomas H, Harper PG.
Gynecol Oncol. 2006 Nov; 103(2):439-45 Epub 2006 Apr 27
Πρόκειται για δημοσίευση των αποτελεσμάτων της προοπτικής κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ, GO-First Study η οποία έλαβε χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην οποία μελετάται το συγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό σχήμα στη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών.
 
•«Συσχέτιση της έκφρασης του γονιδίου nm23-H1 με την κλινική ανταπόκριση 
ασθενών με καρκίνο του μαστού»
«Correlation of nm23-H1 gene expression with clinical outcome in patients with advanced breast cancer».
Sgouros J, Galani E, Gonos E, Moutsatsou P, Belechri M, Skarlos D, Dionyssiou-Asteriou A.
In Vivo. 2007 May-Jun; 21(3):519-22
 
Παρουσιάζεται η πρότυπη εργασία προσδιορισμού του γονιδίου nm23-H1 με τη μέθοδο RT-PCR και τη συσχέτισή του με την κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο του μαστού, η οποία αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής
 
 
•«Οξεία εμφάνιση παρανεοπλασματικής παρεγκεφαλιδικής απομυελίνωσης»
«Acute onset of paraneoplastic cerebellar degeneration».
Bonakis A, Papageorgiou SG, Mandellos D, Galani E, Kalfakis N.
J Neurooncol. 2007 Sep;84(3):329-30. Epub 2007 Mar 23.
 
Παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση εμφάνισης ενός σπάνιου παρανεοπλασματικού συνδρόμου σε ασθενή με καρκίνο των ωοθηκών. 
 
•«Performance Status (PS): a simple predictor of short-term outcome of cancer
patients with solid tumors admitted to the intensive care unit (ICU)».
Christodoulou C, Rizos M, Galani E, Rellos K, Skarlos DV, Michalopoulos A.
Anticancer Res. 2007 Jul-Aug;27(4C):2945-8
 
Στην εργασία αυτή μελετάται  το Performance Status (PS) ως προβλεπτικός παράγοντας της κλινικής έκβασης των ασθενών με συμπαγείς όγκους που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
 
•«Η έκφραση μοριακών δεικτών ως προγνωστικό εργαλείο σε ασθενείς με
καρκίνο του στομάχου οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με δοσεταξέλη και  ιρινοτεκάνη»
«Expression of molecular marker panel as a prognostic tool in gastric cancer patients treated with postoperatively with docetaxel and irinotecan. A study of the Hellenic Cooperative Oncology Group».
Skarlos DV, Bai M, Goussia A, Samantas E, Galani E, Tsavdaridis D, Karina M, Papakostas P, Konstantara A, Fountzilas G.
Anticancer Res.2007 Jul-Aug;27(4C):2973-83
 
Πρόκειται για μελέτη μεταφραστικής έρευνας που μελετά τη συσχέτιση της  έκφρασης μοριακών δεικτών με την κλινική έκβαση σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με δοσεταξέλη και  ιρινοτεκάνη»
 
 
27. «Concurrent M. tuberculosis, Klebsiella pneumonia, and Candida albicans infection in liver metastasis of bowel carcinoma».
Rafailidis PI, Kapaskelis A, Christodoulou C, Galani E, Falagas ME.
Eur J Microbiol Infect Dis. 2008 Feb 26.
 
Αφορά στη δημοσίευση ενδιαφέροντος περιστατικού ασθενούς με καρκίνο του παχέως εντέρου και ηπατικές μεταστάσεις, βαρειά προ-θεραπευμένου, ο οποίος εμφάνισε ταυτόχρονη λοίμωξη με M. tuberculosis, Klebsiella pneumonia, και Candida albicans. Παρουσιάζονται οι κλινικές εκδηλώσεις, η διάγνωση και η αντιμετώπιση του ασθενούς. 
 
•«Δερματικό καρκίνωμα Merkel, μια αναδρομική μελέτη 4 παριστατικών της
Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδας»
 «Merkel carcinoma of the skin : a retrospective study of 24 cases by the Hellenic Cooperative Oncology Group».
Pectasides D, Papaxoinis G, Pectasides A, Galani E, Razi E, Katodrytis N, Fountzilas G, Economopoulos T.
Oncology 2007;72(3-4):211-8. Epub 2008 Jan 7. 
 
Στη δημοσίευση αυτή αποτελεί μία αναδρομική ανάλυση 24 περιπτώσεων με δερματικό καρκίνωμα Merkel που αντιμετωπίστηκαν από την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. Παρουσιάζονται οι κλινικές εκδηλώσεις, η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η κλινική έκβαση των ασθενών.
 
•Economic evaluation of taxane-based first- line chemotherapy in the treatment of patients with metastatic breast cancer in Greece: an analysis alongside a multicenter , randomized phase III clinical trial. 
Maniadakis N, Dafni U, Fragoulakis V, Grimani I, Galani E, Fragkoulidi A, Fountzilas G.
Ann Oncol.2009 Feb; 20(2)278-85. Epub 2008 Oct 7
 
•Can cetuximab affect paraneoplastic neuropathy?
Galani E, Bonakis A, Christodoulou C, Klouvas G, Drougou A , Skarlos D.
Neurooncology 2009 Jul ;93(3) : 437-8. Epub.2009 Jun 22
 
•Combination of bisphosphonates and antiangiogenic factors induces osteonecrosis of the jaw more frequently than bisphonates alone.
Christodoulou C, Pervena A, Klouvas G, Galani E, Falagas ME, Tsakalos G,        Visvikis A, Nikolakopoulou A. Acholos V, Karapanagiotidis G, Batziou E, Skarlos DV.
Oncology 2009; 76(3):209-11. Epub. 2009 Feb 12.
 
•Pegfilgrastim administered on the same day with dose-dense adjuvant chemotherapy for breast cancer is associated with a higher incidence of febrile neutropenia as compared to conventional growth factor support : matched case-control study of the Hellenic Cooperative Oncology Group.
Skarlos DV, Timotheadou E, Galani E, Samantas E, Grimani I, Lianos E, Aravantinos G, Xanthakis I, Pentheroudakis G, Pectasides D, Fountzilas G.
Oncology 2009; 77(2):107-12 Epub 2009 Jul 21.
 
•Human papiloma viruses and cancer in the post-vaccine era.
      Galani E, Christodoulou C.
      Clin Microbiol Infect. 2009 Nov; 15(11): 977-81  
 
•The Lapatinib plus Capecitabine combination safety profile in patient with HER2- positive advanced breast cancer: the Metropolitan experience in 27 patients.
Eleni Aravantinou – Fatorou , Dimosthenis Skarlos, Georgios Klouvas, Eleni         Galani, Aggeliki Nikolakopoulou, Georgios Tsakalos, Vasilios Acholos, Georgios   Karapanagiotidis, Ekaterini Mpatziou, Maria Ioannidou, Christos Christodoulou.
Forum of Clinical Oncology. 2011, vol 2 : 19-22
 
•Vascular endothelial growth factor polymorphisms and clinical outcome in colorectal cancer patients treated with irrinotecan-based chemotherapy and bevacizumab. 
Koutras AK, Antonacopoulou AG, Eleftheraki AG, Dimitrakopoulos FI, Koumarianou A, Varthalitis I, Fostira F, Sgouros J, Briasoulis E, Bournakis E, Bafaloukos D, Bompolaki I, Galani E, Kalogeras KT, Pectasides D, Fountzilas G, Kalofonos HP.
Pharmacogenomics J. 2011 Aug 16. doi: 10.1038/tpj.2011.37.
 
•Biomarkers of benefit from cetuximab-based therapy in metastatic colorectal cancer: interaction of EGFR ligand expression with RAS/RAF, PIK3CA genotypes.
Pentheroudakis G, Kotoula V, De Roock W, Kouvatseas G, Papakostas P, Makatsoris T, Papamichael D, Xanthakis I, Sgouros J, Televantou D, Kafiri G, Tsamandas AC, Razis E, Galani E, Bafaloukos D, Efstratiou I, Bompolaki I, Pectasides D, Pavlidis N, Tejpar S, Fountzilas G.
BMC Cancer. 2013 Feb 2;13:49. doi: 10.1186/1471-2407-13-49.
 
•The prognostic role of ephrin A2 and endothelial growth factor receptor pathway mediators in patients with advanced colorectal cancer treated with cetuximab.
Strimpakos A, Pentheroudakis G, Kotoula V, De Roock W, Kouvatseas G, Papakostas P, Makatsoris T, Papamichael D, Andreadou A, Sgouros J, Zizi-Sermpetzoglou A, Kominea A, Televantou D, Razis E, Galani E, Pectasides D, Tejpar S, Syrigos K, Fountzilas G.
Clin Colorectal Cancer. 2013 Dec;12(4):267-274.e2. doi: 10.1016/j.clcc.2013.07.001. Epub 2013 Sep 17.
 
•Differential expression of the insulin-like growth factor receptor among early breast cancer subtypes.
Mountzios G, Aivazi D, Kostopoulos I, Kourea HP, Kouvatseas G, Timotheadou E, Zebekakis P, Efstratiou I, Gogas H, Vamvouka C, Chrisafi S, Stofas A, Pentheroudakis G, Koutras A, Galani E, Bafaloukos D, Fountzilas G.
PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e91407. doi: 10.1371/journal.pone.0091407. eCollection 2014.
 
•Immune response gene expression in colorectal cancer carries distinct prognostic implications according to tissue, stage and site: a prospective retrospective translational study in the context of a hellenic cooperative oncology group randomised trial.
Pentheroudakis G, Raptou G, Kotoula V, Wirtz RM, Vrettou E, Karavasilis V, Gourgioti G, Gakou C, Syrigos KN, Bournakis E, Rallis G, Varthalitis I, Galani E, Lazaridis G, Papaxoinis G, Pectasides D, Aravantinos G, Makatsoris T, Kalogeras KT, Fountzilas G.
PLoS One. 2015 May 13;10(5):e0124612. doi: 10.1371/journal.pone.0124612. eCollection 2015.
 
•PAI-1 and HER2 interaction in advanced breast cancer disease: evidence for added benefit from trastuzumab in HER2-negative patients.
Koumarianou A, Karayannopoulou G, Gourgioti G, Batistatou A, Bobos M, Efstratiou I, Miliaras D, Galani E, Pentheroudakis G, Pectasides D, Aravantinos G, Bafaloukos D, Papakostas P, Razis E, Kalofonos HP, Petraki K, Sotiropoulou M, Kalogeras KT, Fountzilas G.
Cancer Chemother Pharmacol. 2015 Jun;75(6):1289-301. doi: 10.1007/s00280-015-2762-3. Epub 2015 May 7.
 
•Dual plane diep flap inset: Optimizing esthetic outcome in delayed autologous breast reconstruction.
Gravvanis A, Samouris G, Galani E, Tsoutsos D.
Microsurgery. 2015 Sep;35(6):432-40. doi: 10.1002/micr.22458. Epub 2015 Jul 28.
 
•Tumors with high-density tumor infiltrating lymphocytes constitute a favorable entity in breast cancer: a pooled analysis of four prospective adjuvant trials.
Kotoula V, Chatzopoulos K, Lakis S, Alexopoulou Z, Timotheadou E, Zagouri F, Pentheroudakis G, Gogas H, Galani E, Efstratiou I, Zaramboukas T, Koutras A, Aravantinos G, Samantas E, Psyrri A, Kourea H, Bobos M, Papakostas P, Kosmidis P, Pectasides D, Fountzilas G.
Oncotarget. 2015 Oct 25. doi: 10.18632/oncotarget.6231